Zpracování osobních údajů - kroužky pro děti

Souhlas se zpracováním osobních údajů a vyhotovením a zveřejněním video a fotozáznamů z akcí a kroužků. Souhlasím s vyhotovením a zveřejněním videozáznamů, fotozáznamů a videonahrávek z dané akce, nebo navštěvovaných kurzů, které chci navštěvovat já, nebo osoba, kterou přihlašuji a jsem oprávněný/á za ní tímto způsobem jednat. Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu související s trváním propagace a jsem si vědom/á, že ho můžu kdykoliv odvolat prostřednictvím písemné žádosti doručené na adresu: Vzdělání budoucnosti, z.s., Donská 245/14, Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika nebo pomocí kontaktního formuláře.
Zároveň prohlašuji, že jsem se poučil/a o právech vyplývajících znařízení EU č. 679/2016 (články 15 až 23): právo požadovat od zprostředkovatele přístup kosobním údajům týkajících se dotknuté osoby a právo na jejich opravu, a nebo vymazání, a nebo omezení spolupráce, a nebo právo namítat proti zpracování, jako také právo na přenosnost údajů. V souvislosti s otázkami týkajícími se zpracování osobních údajů a uplatňování práv na ochranu údajů můžete kontaktovat zodpovědnou osobu: vaclav@vzdelanibudoucnosti.cz.
Loading...